top of page

FRI RETTSHJELP

Fri rettshjelp er en sosial støtteordning der staten dekker kostnader til juridisk bistand. Formålet er å gi alle muligheten til nødvendig juridisk bistand uavhengig av deres økonomi, fortrinnsvis i saker av stor personlig og velferdsmessig betydning. For noen sakstyper er ordningen behovsprøvd. I disse tilfellene er fri rettshjelp betinget av at økonomien vanskeliggjør dekningen av utgifter i forbindelse med en sak.

FRI RETTSHJELP UTEN BEHOVSPRØVING

For enkelte sakstyper kan alle få fri rettshjelp uavhengig av inntekt og formue, og uten å betale egenandel. ​

 

Dette gjelder blant annet for:

 • enkelte saker etter utlendingsloven og statsborgerloven enkelte barnevernssaker

 • saker om erstatning for urettmessig straffeforfølgning

 • saker om tvangsekteskap

 • erstatningssak mot gjerningsperson etter straffbar skadevoldende handling

 • fornærmede med rett til bistandsadvokat

 • juridisk bistand for vurdering av om det skal leveres inn en anmeldelse

 • vernepliktige i førstegangstjeneste og sivilt tjenestepliktige

FRI RETTSHJELP MED BEHOVSPRØVING OG EGENANDEL

For en del andre type saker er det inntekt og formue som avgjør om man omfattes av ordningen. I disse tilfellene må det betales en egenandel av den som mottar støtten.

Dette gjelder fortrinnsvis:

 

 • ekteskaps- og familiesaker (saker om felleseieskifte/skilsmisseoppgjør mellom ektefeller, økonomisk oppgjør mellom samboere ved samlivsbrudd og saker om foreldreansvar, daglig omsorg og samvær med barn)

 • saker om personskadeerstatning

 • saker om oppsigelse av husleieforhold

 • saker om opphør av arbeidsforhold

 • saker om voldsoffererstatning som ikke er dekket på andre måter

 • klagesaker etter folketrygdloven (NAV-saker mv.)

INNTEKTS- OG FORMUESGRENSEN VED BEHOVSPRØVING

I saker med fri rettshjelp med behovsprøving er den øvre inntektsgrensen kr 320.000,- for enslige og kr 490.000,- for ektefeller og andre som lever sammen med felles økonomi. ​

 

Formuesgrensen for fri rettshjelp med behovsprøving er kr 100.000,-.

 

For ektefeller og andre som lever sammen med felles økonomi, legges samlet inntekt og formue til grunn for vurderingen av om inntekts- og formuesgrensen er overskredet. 

EGENANDEL

Med mindre rettshjelp er mottatt uten økonomisk behovsprøving, skal den som mottar fri rettshjelp selv betale en egenandel av utgiftene.

I saker som gjelder fritt rettsråd, altså juridisk rådgivning og bistand utenfor domstolene, utgjør egenandelen kr 1.121, tilsvarende den offentlige timesatsen (salærsatsen). Den som yter rettshjelpen kan kreve inn egenandelen på forskudd.  

 

Personer med bruttoinntekt under kr 100.000,- pr. år betaler ikke egenandel. ​ I saker som gjelder fri sakførsel, altså bistand i forbindelse med prosesser for domstolene, utgjør egenandelen 25 % av kostnadene. Imidlertid  er den begrenset oppad til åtte ganger salærsatsen, noe som til sammen tilsvarer kr 8.968,-.

KONTAKT MEG

Jeg vil gjerne vite mer om dine utfordringer og behov. Ta kontakt med meg for et uforpliktende møte slik at vi kan kartlegge mulige løsninger for deg.

Kopi av Kopi av Uten navn-4.png
bottom of page