top of page
  • Servet Yildiz Stêrk

Avslag på vedtak fra NAV? Få profesjonell bistand fra en erfaren jurist

Trygderett er et stort og komplisert rettsområde. Trygdesaker mot NAV omfatter uføretrygd, ung ufør, arbeidsavklaringspenger, sykepenger, dagpenger, grunn- og hjelpestønad, foreldrepenger, bil og tilbakekreving av feilutbetalt ytelse.

NAV treffer flere hundretusen vedtak hvert år. Med dette volumet hører ikke saksbehandlingsfeil til en sjeldenhet. Ofte blir søknader NAV skulle ha innvilget, avslått. Ytelsene NAV tilbyr skal fungere som et sikkerhetsnett, og når sikkerhetsnettet svikter får  dette store konsekvenser for den det gjelder. I andre tilfeller gjennomfører NAV utbetalinger på feil grunnlag som kreves tilbake. Den som har mottatt ytelsene i god tro kan dette som en uventet krenkelse. I trygdesaker er det derfor svært viktig med muligheter for overprøving av forvaltningens vedtak.


Vi har solid kompetanse innen trygderett, og bistår i søknadsprosessen eller i klagesaker dersom du har fått avslag.

Klage, Trygderetten og søksmål


Den løpende administreringen av folketrygdytelsene ligger hos Arbeids- og velferdsdirektoratet. Det lokale Nav-kontoret er kontaktpunktet for brukene, men de fleste krav om trygdeytelser, utenom de enklere sakene, avgjøres av NAV Forvaltning som er et organ på fylkesnivå. Dersom du har fått avslag på søknaden din, kan du levere inn en klage. Du må klage innen fristen som er oppgitt i vedtaket. Denne er vanligvis på tre uker fra mottatt vedtak. Når du har klaget, vil NAV Forvaltning først vurdere vedtaket på nytt og enten innvilge søknaden din eller sende den videre til videre behandling hos NAV Klageinstans som er Arbeids- og velferdsforvaltningen sitt klageorgan.

Dersom du får avslag hos NAV Klageinstans, kan du anke til Trygderetten som er et domstols liknende forvaltningsorgan. Fristen for å anke er seks uker fra den dato du mottok vedtaket fra NAV Klageinstans. NAV Klageinstans behandler da saken på nytt, og sender den videre til behandling i Trygderetten dersom vedtaket fastholdes.

I klagesaker kan man i mange tilfeller har rett på fri rettshjelp, hvilket innebærer at du kan få dekket kostnader som påløper ved å få bistand til klage. Vi bistår også med å søke om fri rettshjelp.

Hvis du ikke får medhold i Trygderetten, kan du stevne saken inn for det ordinære rettssystemet ved lagmannsretten. Dette er en tidskrevende og kostbar prosess, men ofte siste utvei.

Våre jurister er spesialisert innen trygderett, og du kan derfor være trygg på at du får kompetent og god bistand hos oss.

Ta kontakt med oss i dag, for å høre hvordan vi kan hjelpe deg. Vi gir deg alltid en gratis vurdering av din sak.


I klagesaker kan man i mange tilfeller ha krav  fri rettshjelp, hvilket innebærer at du kan dekket kostnader som påløper ved å få bistand til klage.

Vi kan bistå deg med å søke om fri rettshjelp.


Arbeidsledig og jobbsøker | Dagpenger når du er arbeidsledig eller permittert | Sykmelding og sykepenger | Arbeidsavklaringspenger | Oppfølging og tiltak for å komme i jobb | Ungdom Yrkesskade og yrkessykdom | Foreldrepenger, svangerskapspenger og engangsstønad | Barnetrygd og kontantstøtte | Enslig mor eller far | Farskap og morskap | Barnebidrag | Sykdom i familien | Grunn- og hjelpestønad | Ytelser ved dødsfall Alderspensjon | Avtalefestet pensjon (AFP) | Pensjonsopptjening for omsorgsarbeid/omsorgsopptjening 
bottom of page