top of page
  • Servet Yildiz Stêrk

Avslag på vedtak fra UDI? Få profesjonell bistand fra en erfaren jurist

Utlendingsrett er et stort og komplisert rettsområde. Utlendingssaker omfatter familieinnvandring, utvisning, beskyttelse/asyl, statsborgerskap, arbeids- og studietillatelser osv.

Vedtakene fra UDI og UNE påvirker også ofte flere enn utlendingen selv. Familiemedlemmer, gjerne også mindreårige barn, blir rammet. Avslag på oppholdstillatelse eller vedtak om utvisning rammer derfor svært hardt. I utlendingssaker er det derfor svært viktig med muligheter for overprøving av utlendingsmyndighetenes vedtak.


Vi har solid kompetanse innen utlendingsrett, og bistår i søknadsprosessen eller i klagesaker dersom du har fått avslag.

Klage, omgjøringsanmodning og søksmål


Utlendingsdirektoratet (UDI) er den sentrale etaten i utlendingsforvaltningen. Det er UDI som først treffer vedtak i søknader om asyl, opphold og arbeidstillatelser. Dersom du har fått avslag på søknaden din, kan du levere inn en klage. Du må klage innen fristen som er oppgitt i vedtaket. Denne er vanligvis på minimum tre uker fra mottatt vedtak. Når du har klaget, vil UDI først vurdere vedtaket på nytt og enten innvilge søknaden din eller sende den videre til Utlendingsnemnda (UNE) som er utlendingsmyndighetenes klageorgan. UNE treffer et endelig vedtak, og det er i utgangspunktet ingen ytterligere klageadgang.

I klagesaker kan man i mange tilfeller har rett på fri rettshjelp, hvilket innebærer at du kan få dekket kostnader som påløper ved å få bistand til klage. Vi bistår også med å søke om fri rettshjelp.

Selv om vedtaket fra UNE er endelig og ikke kan påklages, er det likevel mulig å anmode vedtaket omgjort under særlige vilkår. For de fleste utlendingssaker må omgjøringsanmodning sendes innen 1 måned etter mottatt vedtak. For å få anmodningen vurdert, kreves det vanligvis at det fremlegges ny dokumentasjon som viser at vilkårene tillatelsen var oppfylt på vedtakstidspunktet. Ugyldige vedtak kan alltid begjæres omgjort.

Asylsaker står i en særstilling da utlendingsmyndighetene alltid plikter å vurdere anførsler om et nytt beskyttelsesgrunnlag. Dersom du har fått et endelig avslag fra UNE i en asylsak, men senere får nye opplysninger, er det mulig å anmode vedtaket omgjort. Utenom krav til nye opplysninger, er det ingen begrensninger på muligheten til å få en vurdering av din asylsak. 

Dersom du ikke vinner frem med en klage eller omgjøringsanmodning hos UNE, kan du gå til rettssak for å få UNEs vedtaket dømt ugyldig av domstolene. Dette er en tidskrevende og kostbar prosess, men ofte siste utvei i utlendingssaker. 

Våre jurister er spesialisert innen utlendingsrett, og du kan derfor være trygg på at du får kompetent og god bistand hos oss.

Ta kontakt med oss i dag, for å høre hvordan vi kan hjelpe deg. Vi gir deg alltid en gratis vurdering av din sak.


I klagesaker kan man i mange tilfeller ha krav  fri rettshjelp, hvilket innebærer at du kan dekket kostnader som påløper ved å få bistand til klage. 

Vi kan bistå deg med å søke om fri rettshjelp.


Visum | Arbeids- og studieinnvandring | Familieinnvandring Utvisning | Flyktning status | Fornyelse av oppholdstillatelse   Beskyttelse | Permanent oppholdstillatelse | Tilbakekall av oppholdstillatelse | Asyl | Opphold på humanitært grunnlag 
bottom of page