top of page
  • Servet Yildiz Stêrk

Yrkesskade og yrkessykdom

Har du eller en du kjenner utviklet skade eller sykdom som følge av en ulykke på arbeidsplassen, eller som følge av et skadelig arbeidsmiljø? En yrkesskade kan påføre deg utgifter og økonomisk tap som du kan ha krav på erstatning for.


For å ha krav på yrkesskadeerstatning må du kunne sannsynliggjøre overfor både NAV og forsikringsselskapet at det foreligger årsakssammenheng mellom skaden, ulykken og tapet. Etter høyesterettspraksis er det i utgangspunktet fire vilkår som må være oppfylt for å kunne konstatere at det foreligger årsakssammenheng.


Hendelsen må ha hatt «skadeevne», altså må hendelsen ha utløst tilstrekkelig med krefter til å forårsake skaden. Videre må det foreligge «akuttsymptomer», det vil si innen kort tid etter ulykken, og «brosymptomer» som betegner symptomer som mer eller mindre vedvarer fra skadetidspunktet til den kroniske senfasen. Dessuten må sykdomsbildet være forenlig med alminnelig medisinsk viten på det aktuelle området.


Arbeidsgiver har en lovbestemt plikt til å tegne yrkesskadeforsikring, og må også melde ifra om skade til NAV og Arbeidstilsynet dersom uhellet er ute. Hvis ikke arbeidsgiver har tegnet yrkesskadeforsikring kan du melde kravet ditt til Yrkesskadeforsikringsforeningen. Foreningen kan utbetale erstatningen til deg og senere søke regress hos arbeidsgiver.


Likevel er det ofte slik at arbeidsgiver forsømmer plikten på dette området. Det er deg det går utover dersom skaden ikke blir meldt fra til NAV og forsikringsselskapet, så det er viktig at du passer at det blir gjort.


For tips om hva du bør gjøre hvis du er utsatt for en yrkesskade kan du se videobloggen vår.bottom of page